Høringsuttalelse: Endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

natur vann

Norsk Vann stiller seg uforstående til forslaget om å fjerne plan- og bygningsloven som hjemmelslov for vannforskriften.

 Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven.

I høringssvaret viser Norsk Vann til at det til tross for mange mangler ved organisering og gjennomføringen av vannforskriften, er bred enighet om at dagens organisering, med fylkeskommunene som vannregionmyndighet, med vannregionutvalg og vannområder og regionale planer etter plan- og bygningsloven, har vært et nybrottsarbeid som har bidratt til å sikre eierskap og lokal forankring av arbeidet.

Det er heller ingen av de gjennomførte evalueringene som foreslår å endre organiseringen av vannforvaltnings-arbeidet, eller å fjerne tilknytningen av vannforskriften til plan- og bygningsloven.

Norsk Vann stiller seg derfor undrende til at departementet nå foreslår å endre dette, bare ett år etter at planene er vedtatt, og uten at konsekvensene av de foreslåtte endringene er utredet.

Det pekes også på den sentrale rollen til Plan-og bygningsloven når det gjelder å sikre og samordne samfunnets interesser på andre viktige vannområder, som drikkevann og overvann. Forslaget om å fjerne plan- og bygningsloven som juridisk overbygning til vannforskriften, som jo nettopp skal sikre bærekraftig forvaltning av våre felles vannressurser på tvers av sektorer og myndighetsnivåer, er derfor uforståelig.

Les hele høringsuttalelsen.

Utskrift

Web Analytics