Høringsuttalelse: Forslag om endring i opplæringsloven - fagbrev på jobb

fagbrevJobb

Norsk Vann støtter Kunnskapsdepartementets syn med tanke på at det i flere lærefag er stort og udekket behov for faglært arbeidskraft. Imidlertid mener vi at innføring av en ordning som åpner for at personell med lengre erfaring innen et fagområde, kan gis anledning til å gå opp til fagprøve uten bestått prøve i teoretiske basisfag, vil svekke det faglige nivået på lengre sikt.

Operatører som betjener prosessanleggene innen vannforsyning og avløpsrensing, må ha innsikt i kompliserte systemer med stor grad av spesialisering. Opplæring og etterutdanning på disse systemene skjer gjennom kurs og praksis med stort behov for tilegning av teoretisk lærestoff. Norsk Vann mener derfor at fagarbeidere uten teoretiske basisfag vil kunne ha vanskeligheter med å opprettholde faglig nivå gjennom karrieren. Det vil også kunne oppstå nivåforskjeller mellom fagarbeidere i samme organisasjon som har ulike kriterier for sin formalkompetanse.

Les hele høringsuttalelsen her.

Utskrift

Web Analytics