Høringsuttalelse: Forslag til statlig planretningslinje for klimatilpasning

Klimatilpasning

Norsk Vann understreker i høringsuttalelsen til Klima- og miljødepartementet at planretningslinjen særlig bør fremheve at planmyndigheten bør legge til rette for at eiere av hovedledninger som avleder overvann bidrar aktivt i planprosessen.

Norsk Vann ser positivt på at staten synliggjør klimatilpasning som et viktig tema i den kommunale planleggingen. Norsk Vann erfarer at mange kommuner har utfordringer med å involvere de som jobber med vann og avløp, herunder overvann, i tilstrekkelig grad på planstadiet. Planretningslinjen bør særskilt fremheve behovet for at planmyndigheten legger til rette for at eiere av hovedledninger som avleder overvann bidrar aktivt under planprosessen. Videre påpeker Norsk Vann at tidlig involvering også er viktig for å sikre kvaliteten i drikkevannskildene og få gode løsninger for vannforsyning og håndtering av spillvannet fra boligene. 

Les hele høringsuttalelsen her.

Utskrift

Web Analytics