Høringsuttalelse: Endringer i ledningsforskriften

Kabelbildex

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til forslag til endringer i veglova og ledningsforskriften som var sendt ut på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. 

Norsk Vann er positive til intensjonene om å regulere rettigheter til plassering av ledninger i grunnen ved å gjøre endringer i veglova og ledningsforskriften. Det er bra at ledningseiere får rett til å legge sine ledninger i veg og at det tydeliggjøres hva som skal gjelde ang. flytteplikten. Det er også bra med en klargjøring av gebyr og kostnadsdekning ved ledningsarbeider. Norsk Vann mener det bør tas særlig hensyn til vann- og avløpsanlegg når det gjelder flytteplikt og krav til plassering av kabler og rør i vegen. VA-ledninger ligger ofte dypt, og det kan bli kostbart å flytte eller reparere disse ledningene. Norsk Vann mener også at det bør skilles på ledninger som følger vegen og ledningsanlegg der det er nødvendig å krysse veg.

Hele høringsuttalelsen kan leses her.

 

Utskrift

Web Analytics