Høringsuttalelse: Forslag til ny håndbok N200 - Vegbygging

HåndbokN200

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til forslag til ny håndbok N200 -  Vegbygging.

Vi har påpekt behovet for retningslinjer for hvordan veier også kan utformes som flomveier som vil være et viktig ledd i overvannshåndteringen i mange kommuner. Vi har også tatt opp avvikende krav til siktstørrelser for plastrør. Kravene i N200 avviker fra kravene i NS 3420 og VA/Miljøblad. Norsk Vann mener at det er svært uheldig med forskjellige krav til fundament og omfyllingsmasser for rør avhengig av om det er i forbindelse med veganlegg eller VA-anlegg. Det er samme type rør som brukes, og det bør være harmoniserte krav. Ulike krav i denne sammenhengen bør i tilfelle faglig begrunnes. Vi ber derfor om at kravene i NS 3420 legges til grunn for plastrør, samt at det stilles strengere krav til steinstørrelse ved gjenfylling over ledningssonen for plastrør.

Hele høringsuttalelsen kan leses her.

Utskrift

Web Analytics