Høringsuttalelse: Veiledning for forskrift om vannforsyning og drikkevann

oset

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Mattilsynet om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Norsk Vann påpeker viktigheten av å utarbeide en veiledning parallelt med forskriften for å unngå uklarheter i forståelsen av de mer funksjonsbaserte kravene i ny forskrift.

Det er positivt og viktig at det har kommet en veiledning til drikkevannsforskriften så raskt etter ikrafttredelsen. Ifølge Mattilsynet har ikke veiledningen som formål å lage uttømmende beskrivelser av de funksjonsbaserte kravene, da dette vil være i motstrid med intensjonen med denne typen forskrifter. Norsk Vann synes imidlertid at veiledningen er for lite konkret og i liten grad utfyller og klargjør forskriften på vesentlige punkter. Norsk Vann er av den mening at veiledningen bør være så presis som mulig for å unngå ulike tolkninger av forskriften, som igjen medfører uheldig forskjellsbehandling både hos Mattilsynets eget personell og hos vannverkene. Vi har en rekke forslag til forbedringer og presiseringer i veiledningsteksten.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Utskrift

Web Analytics