Høringsuttalelse: Grunnvanns-bestemmelsene i vannressursloven

logo oljeogenergidep

Norsk Vann støtter Olje- og energidepartementets forslag til bestemmelse om aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvannstiltak. Samtidig mener vi at kommunene må gis bedre muligheter til å få oversikt over, og å kunne sette begrensninger for grunnvannstiltak innenfor sine kommunegrenser.

For å klargjøre omfanget av aktsomhetsplikten mener vi det er behov for å definere begrepet grunnvannstiltak, og at dette bør gjøres i samme bestemmelse som der vassdragstiltak er definert. Det pekes for øvrig på at den angitte aktsomhetsnormen ikke må praktiseres for strengt for lekkasjer av grunnvann inn i og ut fra vann- og avløpsledninger. 

Norsk Vann mener kommunene må gis bedre muligheter til å få oversikt over, og å kunne sette begrensninger for grunnvannstiltak innenfor sine kommunegrenser. Vi oppfordrer til at de mange ulike melde- og rapporteringsordningene som eksisterer for grunnvannstiltak samordnes og gjøres tilgjengelig for kommunene. Det bør også vurderes om etablering av grunnvannsbrønner bør være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Videre peker Norsk Vann på at det bør åpnes for konsesjonsfritak for grunnvannstiltak som er tilstrekkelig behandlet og tillatt i reguleringsplan.

Les høringsuttalelsen her.

 

Utskrift

Web Analytics