Høringsuttalelse: Grønn konkurransekraft

gronn

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til rapporten fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, som Klima- og miljødepartementet har hatt på høring.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft overrakte sin rapport «Grønn konkurransekraft» til regjeringen i oktober, og rapporten har vært ute på høring november-desember.  

Norsk Vanns høringsuttalelse kan lastes ned her.

Hovedbudskapet i uttalelsen er som følger:

Norsk Vann mener ekspertutvalget for grønn konkurransekraft har kommet med viktige analyser og anbefalinger i sin rapport. Norsk Vann bidro med ett av bransjeinnspillene som utvalget har lagt til grunn. Vi mener vannbransjen kan spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet og økt, grønn konkurransekraft. De enorme investeringene i vann- og avløpsinfrastruktur og klimatilpasningstiltak fremover gir store muligheter for innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger og vil gi økt vekst og sysselsetting. 

Det er behov for bl.a. følgende statlige tiltak og incentiver for å lykkes med denne omstillingen:

  • Etterleve «forurenser skal betale» prinsippet, bl.a. innen vannforvaltning 
  • Stimulere til grønne og innovative offentlige anskaffelser
  • Sørge for snarlig implementering av et «klimatilpasset regelverk»
  • Utrede nasjonale mål og incentiver for bedre utnyttelse av ressursene i vann og avløp
  • Etablere et forsknings- og teknologiutviklingsfond
  • Bidra med statlig etableringsstøtte til Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi
  • Styrke ingeniørutdanningen
  • Bedre koordinering av statlig forvaltning

Norsk Vann samarbeider gjerne med de aktuelle departementene om en nærmere konkretisering og gjennomføring av arbeidet.

Utskrift

Web Analytics