Høringsuttalelse: Endringer i plan- og bygningsloven

Logo komm og mod dep

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniserings-departementets forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Norsk Vann er positive til etablering av et sentralt ledningseierregister for å sørge for enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen. 

Norsk Vann er også enige i at løsningen for avledning av overvann må være på plass før kommunene gir rammetillatelse. 

Norsk Vann er enig i at løsningen for hvordan den som søker om byggetillatelse skal avlede overvann, må være sikret før kommunen gir rammetillatelse. Vi stiller imidlertid spørsmål ved behovet for å regulere kravet til å sikre avledning av overvann både i § 27-2 første og i femte ledd. Videre mener vi det er et stort behov for å rydde opp i begrepsbruken i både § 27-1 og § 27-2, slik at bestemmelsen blir enklere å bruke for kommunene og de som søker om byggetillatelse.

Les hele høringsuttalelsen her.

 

 

Utskrift

Web Analytics