Stortingshøring om eierskapsloven

Bilde-lovhoering mediumNorsk Vann støttet forslaget til ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som var på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget 27. oktober. Norsk Vann påpekte i høringen behovet for et videre arbeid med en sektorlov.

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget arrangerte 27. oktober høring vedr. Prop. 136 L (2010-2011) Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som skal sikre at vann- og avløpsanlegg forblir i offentlig eie eller organisert i form av andelslag.

Norsk Vann holdt innlegg under høringen, med følgende hovedbudskap:

"Norsk Vann støtter forslaget til ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som lovfester prinsippet om kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg samtidig som andelslagsmodellen kan videreføres. Vi anser dette som et viktig lovmessig grep for å sikre innbyggere og næringsliv i Norge en god og sikker vann- og avløpstjeneste til lavest mulig pris og med langsiktig investeringshorisont. Vi foreslår 3 justeringer i merknader til loven, for å unngå uklarhet og tydeliggjøre lovens intensjoner.

Norsk Vann anser lovforslaget som et første skritt på vegen mot en mer helhetlig sektorlovgivning på vann- og avløpsområdet. Vi ber komiteen vurdere vårt forslag til videre arbeid for å sikre avklarte og fremtidsrettede rammebetingelser for kommunene, innbyggerne og næringslivet når det gjelder vann- og avløpstjenestene i Norge."

Norsk Vanns skriftlige innlegg, som ble utdelt under høringen, kan leses her: Innlegg høring lovforslag eierskap

Opptak av høringen kan avspilles fra Stortingets videoarkiv fra 27. oktober, ca. 165 min. inn i opptaket

Utskrift

Web Analytics