Høringsuttalelse: Ny kommunelov

Skjermbilde NOU ny kommunelov

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Norsk Vann støtter lovutvalgets forslag om at organisasjonsformen kommunale foretak videreføres i ny kommunelov. Vi støtter derimot ikke lovutvalgets forslag om å begrense adgangen for folkevalgte til å være styremedlemmer i kommunale foretak. Vi mener det er viktig for vannbransjen at kommunestyrerepresentanter kan velges inn i styrene fordi kommunale foretak innen vann og avløp ivaretar viktige samfunnsoppdrag og store investeringer. Bransjens art gjør at kommunestyret bør være delaktige i disse foretakene.

Norsk Vann støtter forslaget om å lovfeste overordnede regler om beregning av selvkost. Vi mener imidlertid at forslaget til lovtekst vil redusere smidigheten og handlingsrommet for beregning og praktisering av selvkost for de kommunalt eide selskapene og for samhandlingen mellom kommuner og selskap. Norsk Vann er positiv til at deler av dagens retningslinjer blir forskriftsfestet. Samtidig er det viktig at forskriftene blir tilstrekkelig fleksible for å sikre gode og kostnadseffektive tjenester og forutsigbare gebyrer for abonnentene. Norsk Vann gir på denne bakgrunn innspill om konkrete endringsforslag i lovteksten.

Norsk Vann viser til utvalgets kommentarer om regjeringens pågående arbeid med statsstøtteregelverk og lov om interkommunale selskaper. Norsk Vann har tidligere sendt inn høringsuttalelse og vært i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet rundt disse problemstillingene og forutsetter at dette følges opp i det videre arbeidet.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Utskrift

Web Analytics