Høringsuttalelse: Byggesaks-forskriften

byggesak

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endringer i byggesaksforskriften. 

Norsk Vann gjentar behovet for en generell regel som hindrer overbygging av ledninger. Norsk Vann foreslår noen mindre justeringer i departementets forslag om at ferdigmelding fra vann- og avløpsmyndigheten skal vedlegges søknaden om ferdigattest for tiltak som gjelder vann- og avløpsanlegg.

Norsk Vann gjentar i høringsuttalelsen at når det åpnes for at flere tiltak skal kunne oppføres uten byggetillatelse øker faren for overbygging og overgraving av ledninger. Norsk Vann understreker derfor behovet for en generell regel om at ledninger i grunnen ikke må overbygges.

Norsk Vann viser til at departementets forslag til ny setning i byggesaksforskriften § 8-1 fjerde ledd vil kunne gjøre det enklere å få inn ferdigmeldinger og dermed også få oppdaterte ledningskartverk og hindre at boliger tas i bruk uten at tilgangen på drikkevann, slokkevann og avledning av avløpsvann, men foreslår en mindre justering av ordlyden.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

 

Utskrift

Web Analytics