Høringsuttalelse: Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer

info sikkerhet

Norsk Vann påpeker i sin uttalelse til høring av «Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer» at tiltak innen IKT-sikkerhet i vannforsyningen snarest bør følges opp av myndighetene. 

Vannforsyning er definert som en essensiell tjeneste i vedlegg II i direktivet. Tilsvarende er vann- og avløpstjenester definert som en kritisk infrastruktur i Norge. NOU 2015:13 (Lysne-utvalget) pekte på sentrale utfordringer for sikkerheten i norsk vannforsyning. 

I direktivet er det stilt krav til at en risikoanalyse skal legges til grunn for IKT-sikkerheten innen essensielle tjenester. Slik Norsk Vann leser dette er ikke disse kravene forskjellige fra de krav som stilles som krav i dagens regelverk og praktisering av dette. Ytterligere krav vil trolig foreligge i ny drikkevannsforskrift som forventes å tre i kraft første kvartal 2017.

Sikkerhet i IKT-systemer er viktig for vannbransjen, og følgelig har bransjen arbeidet med dette over flere år. Men mange utfordringer krever løsninger som involverer mer enn bransjen selv. Lysne-utvalget pekte på flere av disse. Norsk Vann ønsker at disse utfordringene løses så raskt som mulig, og at de tas med i vurderingene når det arbeides videre med implementeringen av EU-direktivet om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer. 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Vedlegg.

 

Utskrift

Web Analytics