Høringsuttalelse: Standard abonnementsvilkår

 Faksimile standard abbvilkår
 
Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til endringene i standard abonnementsvilkår som er foreslått av to arbeidsgrupper på vegne av Kommuneforlaget. 
 
Norsk Vann er enig i mange av arbeidsgruppenes forslag til justeringer, men mener det er uheldig å forskuttere lovutvalgets konkrete forslag til endringer av lov- og forskriftsbestemmelser i NOU 2015:16 gjennom å justere abonnementsvilkårene. Norsk Vann mener det er hensiktsmessig å overlate disse problemstillingene til de ordinære lov- og forskriftsprosessene med høringsrunder og behandling i departementer/regjering og Storting. 


Norsk Vann har i lang tid påpekt behovet for en samlet lov- og forskriftsregulering av forholdet mellom leverandører av vanntjenester, primært kommuner, og deres abonnenter. Norsk Vann understreker i sin høringsuttalelse at behovet for en samlet lov- og forskriftsregulering fortsatt er like presserende, selv om Kommuneforlaget nå velger å revidere sine standard abonnementsvilkår. Norsk Vann mener det per i dag er hensiktsmessig å foreta en mindre oppdatering av abonnementsvilkårene primært knyttet til endringer i plan- og bygningsloven og ny rettspraksis. Det er imidlertid uheldig å forskuttere en grundigere behandling av endringsforslagene i NOU 2015:16 som normalt gjøres gjennom høringsuttalelser, departementets forslag til forskriftsendringer og regjeringens gjennomgang i en eventuell lovproposisjon og påfølgende behandling av lovforslag i Stortinget. I perioden fram til departement og Storting har behandlet forslagene, mener Norsk Vann at Kommuneforlaget bør unnlate å endre bestemmelsene på disse områdene. 

Du finner hele høringsuttalelsen her.
 
 
 

Utskrift

Web Analytics