Veileder for graving i kommunale veger

 Veileder

Norsk Vann støtter arbeidet med å utarbeide en felles veileder for ledninger i kommunale veier. For å unngå skader og samfunnsmessige ulemper er det nødvendig at all infrastruktur som ønsker å benytte veiarealet, innmåles og påvises ved behov. 

Vi viser til høringsbrev datert 26.05.2016 fra Vegdirektoratet med invitasjon til å komme med høringsuttalelser. Som interesseorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i den norske vannbransjen vil Norsk Vann med dette komme med innspill til høringsforslaget. Høringsuttalelsen er utarbeidet etter innspill fra våre medlemmer.

Norsk Vann anser det svært positivt at det utarbeides en felles veileder for ledninger i kommunal veier og har forståelse for at de mange berørte aktørene har ulike interesser å ivareta.  

Norsk Vann representerer vann- og avløpsinfrastrukturen som vanligvis ligger dypt og godt beskyttet. Det er imidlertid et hyppig behov for å grave seg ned på disse ledningene, både for å utføre akutte reparasjoner og for å utføre mer planlagt vedlikehold og utskiftning. I slike tilfeller er det helt nødvendig å få nøyaktige opplysninger om den infrastrukturen som ligger høyere enn VA-ledningene. Dette for å unngå skader på denne infrastrukturen; skader som kan innebære store kostnader og store samfunnsmessige ulemper.

For å unngå store skader og ulemper må eiere av infrastruktur pålegges følgende tiltak:  

  • Alle nye anlegg må prosjekteres i 3 dimensjoner
  • NS 3070 skal følges så fremt det ikke er gitt dispensasjon
  • Alle nye anlegg må innmåles «as buildt» og ledningsdata gjøres tilgjengelige for andre aktører ved behov
  • Eksisterende anlegg må kunne påvises når det er meldt gravearbeider i området. 

Dette bør være en klar forpliktelse for de som ønsker å dele vegen som felles infrastrukturtrasé sammen med andre aktører. Vi viser for øvrig til rapporten om «Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen» som konkluderer med at nøyaktig registrering av, og utveksling av informasjon om, både eksisterende og nye ledninger er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Veiforvalter må gis ansvar for at disse tiltakene gjennomføres etter intensjonen. 

Norsk Vann vil peke på at mange gravetilfeller i forbindelse med VA-ledninger gjelder utbedring av private stikkledninger. Det er ikke ønskelig at kommunene forholder seg til et stort antall private huseiere som ikke har faglig kompetanse eller mulighet til å følge opp de vilkår som er angitt i kapittel 4.1 og 6 vedrørende ansvar som søker/ledningseier. Veilederen må ikke utelukke at det kan etableres et enkelt system hvor entreprenør i slike tilfeller kan være ansvarlig søker. 

Når det gjelder spørsmålet om dekning av vegeiers kostnader til legging av ledninger i veggrunnen mener vi at det må være en balansert fordeling og at det må være et tak for hvor mye som kan kreves av ledningseier. Kun faktiske kostnader vegeier har i forbindelse med ledningsarbeider kan kreves dekket. 

For konkrete forbedringsforslag til det enkelte punkt i veilederen vises til dette vedlegget.

 

Utskrift

Web Analytics