Satsing på de viktige vann- og avløpstjenestene

toril

Norsk Vann talte vann- og avløpstjenestenes sak i Stortingets høring av Kommuneproposisjonen for 2017 og tok opp behovet for hensiktsmessige rammebetingelser for det viktige arbeidet.

Norsk Vann deltok 23. mai på Kommunal- og forvaltningskomiteens høring av Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017. Se omtale av meldingen her.
 
I høringen pekte Norsk Vann på at vann- og avløpstjenestene er en av kommunenes mest grunnleggende oppgaver, men at Kommuneproposisjonen for 2017 i liten grad omhandler kommunaltekniske tjenester som vann og avløp. Norsk Vann orienterte komiteen om at det er nødvendig med en satsing fremover på vann- og avløpstjenestene, som også vil bidra til fornyelse av offentlig sektor og gi økt vekst og sysselsetting.
 
Norsk Vanns budskap var at staten må tilrettelegge for kommunenes utviklingsarbeid på vann- og avløpsområdet gjennom hensiktsmessige rammebetingelser, herunder følge opp NOU 2015:16 fra overvannslovutvalget og forslag til lov om vanntjenester, videreføre IKS-loven for virksomhet av ikke-økonomisk karakter, samt stimulere til etablering/utvidelse av regionale vannassistanser. Norsk Vanns skriftlige innspill til komitehøringen kan lastes ned her. 
 
Norsk Vanns muntlige innlegg i høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv, ca. 21:30 inn i sendingen. 
 

 

 

Utskrift

Web Analytics