Forslag til ny drikkevannsforskrift krever ytterligere bearbeiding

Drikkevann

Oppdatering 14. april: Norsk Vanns styre understreker viktigheten av kildebeskyttelse. 18. mars: Norsk Vann hilser forslag til ny drikkevannsforskrift velkommen. Vi har en rekke både prinsipielle og mer detaljerte kommentarer og forslag til forbedringer, som vi ber departementet legge til grunn i det videre arbeidet med forskriften. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til ny drikkevannsforskrift på høring. Omtale av høringen og høringsdokumentene finner du her. Høringsfristen er 11. april. 
 
Norsk Vann har avgitt sin uttalelse i god tid før fristen, for å gi medlemmene mulighet til å benytte uttalelsen som grunnlag for egne vurderinger/uttalelser. Vi har tatt forbehold om at vi kan komme med ytterligere innspill til departementet i etterkant av styremøtet i Norsk Vann 12. april.
 
Oppdatering 14. april: Norsk Vann behandlet høringsuttalelsen i sitt møte 12. april, med følgende vedtak som er oversendt departementet i brev av 14. april:

"Styresak 16 – 16 Høringsuttalelse til drikkevannsforskriften
1. Styret stiller seg bak Norsk Vanns høringsuttalelse av 18.03.2016 til ny drikkevannsforskrift
2. Styret vil peke på behovet for en nærmere vurdering av hvordan § 14 kan brukes som virkemiddel for vannverkseier til å beskytte vannkilden»

I vår høringsuttalelse av 18. mars hilser vi forslag til ny drikkevannsforskrift velkommen, men har en rekke innspill til hva som bør forbedres før endelig forskrift kan vedtas. Hovedbudskapet er følgende:

Norsk Vann mener at det er vesentlig at sentrale begreper og krav i ny drikkevannsforskrift tolkes og klargjøres i en veiledning fra myndighetene. Norsk Vann forventer at en slik veiledning utgis samtidig med at ny forskrift trer i kraft, da det ellers vil oppstå usikkerhet om hva kravene i forskriften faktisk betyr.

Norsk Vann vil på det sterkeste fremheve at det ikke kan gis et ansvar om kildebeskyttelse til vannverkseier hvis ikke regelverket samtidig gir vannverkseier nødvendige virkemidler for å etterleve dette ansvaret. I eksisterende drikkevannsforskrift § 4 gis det mulighet til å fastsette lokal forskrift for å hindre aktiviteter som kan medføre forurensning av vannkilden. Norsk Vann mener at dette virkemiddelet må videreføres. 
 
I forslaget til ny forskrift er det lagt til grunn at grad av lekkasje på ledningsnettet har sammenheng med påfølgende fare for redusert vannkvalitet og sykdom. Vi har i vår uttalelse presisert hvilke sammenhenger som faktisk er tilstede, med påfølgende behov for endringer i forskriften. 
 
De økonomiske konsekvensene av forskriftsforslaget vil være atskillig større enn det som fremgår av høringsnotatet, bl.a. når det gjelder krav til ledningsnettet og nødvann. Vi mener dette må utredes nærmere før ny forskrift kan vedtas.
 
Norsk Vanns høringsuttalelse kan leses her.

Utskrift

Web Analytics