Veileder for graving i kommunale veger

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har startet et krevende arbeid med å utarbeide en veileder for graving i kommunale veger. Veilederen bygger på bestemmelsene i Veglovens §32 med tilhørende forskrift og er laget med sikte på å kunne brukes i alle landets kommuner. Norsk Vann har deltatt i prosessen med å utarbeide veilederen og har avgitt en høringsuttalelse til det utsendte forslaget i samråd med vår arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen.

Norsk Vann støtter arbeidet med å utarbeide en felles veileder for ledninger i kommunale veger. Vann- og avløpsinfrastrukturen ligger vanligvis dypt og godt beskyttet. Det er imidlertid et hyppig behov for å grave seg ned på disse ledningene, både for å utføre akutte reparasjoner og mer planlagt vedlikehold og utskiftning. I slike tilfeller er det helt nødvendig å få nøyaktige opplysninger om den infrastrukturen som ligger høyere enn VA-ledningene. For å unngå graveskader må eiere av all infrastruktur pålegges å prosjektere sin anlegg i 3 dimensjoner, følge NS 3070 om avstandskrav, måle inn anleggene «as buildt» og påvise disse ved behov. 
 
Utkast til veileder kan leses her og Norsk Vanns høringsuttalelse her.  
 

Utskrift

Web Analytics