Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften

Finansdepartementet har bedt om innspill på endringer i eiendomsmeglingsloven og - forskriften, for å øke bruken av tilstandsrapporter. Det foreslås en ny bestemmelse i eiendomsmeglingsloven, som gir megleren plikt til å gi både selger og kjøper råd om innhenting av fagkyndig teknisk vurdering (tilstandsrapport) for eiendommen. Videre har Finanstilsynet foreslått at megleren skal opplyse i salgsoppgaven om selger har innhentet tilstandsrapport. Norsk Vann støtter forslaget om at bruk av tilstandsrapporter ved salg av boliger bør økes.

Et viktig formål med tilstandsrapporter er å gi potensielle kjøpere korrekt og utfyllende informasjon om eiendommen. Departementet er usikre på om den lovfestede plikten om råd om innhenting av tilstandsrapport bør begrense seg til å gjelde selger, eller om dette også skal gjelde ovenfor kjøper. De ber særskilt om innspill på dette. 

Norsk Vann har for kort tid siden avgitt en uttalelse vedrørende erfaring i bruk av NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. I denne uttalelsen påpeker vi behovet for å øke fokuset på vann og avløp i den tekniske tilstandsanalysen, som legges til grunn for mange boligsalg.
 
Det er bruken av tilstandskartlegging som beskrevet i NS 3600 Finansdepartementet nå setter fokus på. Norsk Vann støtter forslaget om at bruk av tilstandsrapporter ved salg av boliger bør økes.
 
 

Utskrift

Web Analytics