Høring: Endringer i IKS-loven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper på høring. Høringsfristen er satt til 5. februar. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen 15. desember.

KMD foreslår at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Videre vil KMD åpne for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehandling etter lov om gjeldsforhandling og konkurs. Det foreslås også nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås også å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital.

Endringene skal sikre at loven er i tråd med forpliktelsene vi har gjennom EØS-avtalen. ESA stilte i 2004 spørsmål til norske myndigheter om IKS-lovens ansvarsregler var i strid med statsstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61 (1).

- Den statsstøtterettslige usikkerheten ved IKS-lovens ansvarsform er så stor at jeg mener loven må endres. Endringen vil også sikre like konkurransevilkår for andre selskaper, som er i de samme markedene som de interkommunale selskapene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Norsk Vann har tatt kontakt med KS Bedrift og Avfall Norge i denne høringen for en god dialog. Vi vil også bruke samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann og våre IKS-medlemmer som referansegruppe i arbeidet med høringsuttalelsen.

Høringsfristen er 5. februar. Norsk Vann ønsker innspill fra andelseierne tidlig i fasen, slik at høringsuttalelsen ogås kan brukes lokalt. Vi ber om eventuelle innspill innen 15. desember. Innspill sendes til avdelingsleder samfunnskontakt Thomas Langeland Jørgensen, på epost thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no

Høringsdokumentet finner du under:

Høringsbrev.

Høringsnotat.

 

Utskrift

Web Analytics