Høring: Endring i forurensningsloven §34 om finansiering av opprydding i forsøpling

Miljødirektoratet foreslår en endring i forurensningsforskriften med hensyn på kommunenes anledning til å kreve gebyr for å rydde opp forsøpling på offentlige plasser og utesteder, samt til oppsetting og tømming av avfallsbeholdere. Norsk Vann ønsker en presisering av at dette også skal gjelde tømmestasjoner for bobiler.

Med bakgrunn i spørsmål fra flere kommuner, tolket Miljødirektoratet i et innlegg i Norsk Vanns Bulletin 4/12 bestemmelsene i Forurensningsloven til at kommunene også kan finansiere tømmestasjoner for bobiler via avfallsgebyr. Norsk Vann vil foreslå at denne tolkningen presiseres i den endringen som nå gjøres, og ber medlemmene om innspill til dette innen 1. desember.

Her er Miljødirektoratets tolkning, gjengitt i Bulletin 4/ 2012:

I forurensingslovens § 26 om kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker, privet, m.v.) står det at bestemmelsen gjelder for oppsamling av ubehandlet sanitært avløpsvann og at kommunen skal sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler og fritidsbåter. Det står videre i fjerde ledd:" Reglene i § 30 om kommunal avfallsinnsamling og i § 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse ved tømming av slamavskillere, privet m.v."

Selv om det det sies i § 26 at det kun er utgiftene kommunen har til selve tømmingen av anlegg for avløp fra bobiler, fritidsbåter m.m. som kan tas inn i avgiftsgrunnlaget, så tilsier reglene i § 34 om avfallsgebyr at kommunen også må kunne ta inn i avgiftsgrunnlaget utgifter de har til etableringenav slike anlegg når anleggene etableres i kommunal regi. Merk at det er reglene knyttet til avfallsgebyr som gjelder her, ikke VA-gebyr.

I forurensningsloven § 34 første ledd står det blant annet at "Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnadene menes både kapital- og driftskostnader."  På den bakgrunn mener Klif at de samlede kostnader knyttet til ordningen må kunne dekkes via avfallsgebyret, både investeringer og drift.

Høringsnotat og forslag til endring av lovtekst kan lastes ned her

Utskrift

Web Analytics