Høring: Veiledning til innblandingssoner

Miljødirektoratet har sendt på høring et forslag til en veileder for fastsetting av innblandingssoner for virksomheter med prosessutslipp til vann. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen 5. november.

Ved punktutslipp i en vannforekomst, åpner Vanndirektivet for at innblandingssoner kan etableres. I innblandingssonen kan miljøkvalitetsstandarder (EQS-verdier) overskrides, uten at dette får betydning for klassifiseringen av miljøtilstanden i vannforekomsten. Dette forutsetter at EQS-verdiene i den resterende delen av vannforekomsten overholdes.

Veilederen beskriver en trinnvis prosess for fastsetting av innblandingssonens størrelse.

Høringsbrev og veileder kan lastes ned her

Utskrift

Web Analytics