Høring: Krav til geodata for ledninger i grunnen

Kaos i grøftaMiljøverndepartementet har sendt på høring forslag om innføring av nye krav til dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen 15. november.

 

Flere og flere ledningssystemer og tekniske installasjoner ønskes lagt ned i grunnen. Særlig i trange bygater er utfordringene store. Bedre samordning av gravearbeider ved nylegging og reparasjon av ledninger og installasjoner i grunnen er nødvendig ut fra både et økonomisk og sikkerhetsmessig perspektiv.

Miljøverndepartementet har på denne bakgrunn utredet nye regelverksbestemmelser i kart- og planforskriften til plan- og bygningsloven, for å oppnå bedre dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen.

Høringsbrev og høringsnotat kan lastes ned her:

Høringsfristen til departementet er 5. desember 2013 (basert på ny informasjon fra departementet, selv om det opprinnelig står 5. november i høringsbrevet). Norsk Vann vil avgi uttalelse til forslaget og ber om at innspill og synspunkter fra andelseierne sendes toril.hofshagen@norskvann.no innen 15. november.

«Samarbeidsforum for ledninger i grunnen», der Miljøverndepartementet spiller en sentral rolle og bl.a. Norsk Vann deltar, har dialog på bred front om tiltak for å sikre bedre samordning av ledninger i grunnen. Se mer om dette arbeidet generelt på Miljøverndepartementets hjemmesider.

 

Siste: Høringsseminar  avlyst

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) hadde besluttet å arrangere et høringsseminar/workshop den 22. oktober i Oslo, der forslaget til krav til geodata om ledninger m.v. i grunnen skulle gjennomgås og diskuteres. Som følge av regjeringsskiftet og arbeid med overføring av planavdelingen i MD til KRD, ble høringsseminaret avlyst.

Utskrift

Web Analytics