Høring: Nasjonale mål for vann og helse

Mattilsynet har sendt på høring forslag til nasjonale mål under internasjonal protokoll om vann og helse. Det er foreslått en rekke mål på VA-området, herunder måldato, eksempler på tiltak m.m. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen 5. mai.

WHO/UNECE sin Protokoll om vann og helse ble fastsatt i 1999 og ble ratifisert av Norge i 2004. Gjennomføring av protokollen krever at partene fastsetter nasjonale mål på nærmere definerte områder. I Norge ledes arbeidet med å utvikle nasjonale mål av Helse- og omsorgsdepartementet, med Mattilsynet som sekretariat og i samarbeid med Klif og Folkehelseinstituttet. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Matilsynet i oppgave å koordere arbeidet med å utforme de nasjonale målene og sende disse på høring.

Høringsbrev og høringsnotat kan lastes ned her:

Høringsbrev av 22.03.2013

Høringsnotat av 14.02.2013

Høringsfristen til Mattilsynet er 3. juni. Norsk Vann vil avgi uttalelse til forslaget og ber om at innspill og synspunkter fra andelseierne sendes toril.hofshagen@norskvann.no innen 5. mai.

Komiteer og arbeidsgrupper i Norsk Vann bes særskilt om innspill på sine områder. Sekretariatet i Norsk Vann vil lage forslag til uttalelse basert på innspillene. Vi vil så sende forslag til uttalelse på en rask kommentarrunde til komiteer og relevante arbeidsgrupper, før Norsk Vanns styre tar stilling til endelig uttalelse.

Utskrift

Web Analytics