Høring: Forskrift om bruk av vannscootere o.l.

Miljøverndepartementet har på høring forslag til endring av forskrift om bruk av vannscootere o.l. Norsk Vann vil gjenta sitt budskap om at drikkevannshensyn må ivaretas eksplisitt. Norsk Vann ber om evt. synspunkter fra andelseierne innen 5. april.

Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om bruk av vannscootere o.l., på bakgrunn av at ESA mener at eksisterende norsk regelverk er i strid med EØS-avtalen. Tilsvarende høring  pågikk om endringer i småbåtloven tidligere i år, jf. Norsk Vanns høringsuttalelse. Forslaget til lov- og forskriftsendring innebærer at det generelle forbudet mot bruk av vannscootere og lignende motordrevne mindre fartøyer oppheves, og at det gis nærmere regler om bruk av vannscootere o.l. i forskrift.

Norsk Vann viste i sin høringsuttalelse til lovforslaget at det vil innebære en generell aksept for vannscooterkjøring på alle drikkevannskilder, noe som øker risikoen for forurensning av drikkevannet. Norsk Vann ba departementet endre lovforslaget, slik at drikkevannshensyn blir ivaretatt på samme måte som verneområder.

I departementets høringsbrev til forskriftsendringen, gjentas antakelsen om at drikkevannshensyn er tilfredsstillende regulert gjennom drikkevannsforskriften § 4, trass i at Norsk Vann har påpekt at Mattilsynet har denne bestemmelsen til revisjon og mener annet regelverk i større grad skal sikre beskyttelse av drikkevannskilder.

Norsk Vann vil avgi en høringsuttalelse også til forskriftsforslaget og der gjenta behovet for beskyttelse av drikkevannskilder gjennom småbåtloven og forskrift om bruk av vannscootere o.l. Departementets høringsfrist er 17. april, og vi ber om at evt. innspill fra andelseierne sendes toril.hofshagen@norskvann.no innen 5. april.

Norsk Vann vil dessuten oppfordre Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet til engasjement i denne høringssaken, for å sikre en mer helhetlig holdning på drikkevannsområdet internt i statsforvaltningen.

Utskrift

Web Analytics