Høring: Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Landets vannregionmyndigheter har sendt vesentlige vannforvaltnings-spørsmål på en 6 måneders høring. Dette er en midtvegshøring for arbeidet med forvaltningsplaner etter vannforskriften. Norsk Vann ber om synspunkter fra andelseierne innen 1. oktober 2012, som grunnlag for en tidlig fellesuttalelse fra Norsk Vann til alle vannregionmyndighetene.

Høringsdokumenter om "vesentlige vannforvaltningsspørsmål" ble sendt ut på høring fra landets 11 vannregionmyndigheter rundt 1. juli. Dokumentene skal gi svar på hva som er hovudutfordringer for å nå et godt vannmiljø i den enkelte vannregion. Høringsdokumentene vil danne bakgrunn for å lage tiltaksanalyse for hvert enkelt vannområde. Disse vil så ligge til grunn for arbeidet med tiltaksprogram og forvaltningsplan for den enkelte vannregion.

Vannregionmyndighetene ønsker blant annet tilbakemelding på:

  • Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvrikninger som er vesentlige i vannregionen?
  • Er det spørsmål, utfordringer eller forhold som mangler eller er feil beskrevet?
  • Finnes det data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet?

Alle vannregionene har høringsfrist 31. desember 2012, med unntak av Troms som har høringsfrist 12. januar 2013. Alle høringsdokumentene kan lastes ned fra dette området på vannportalen.no.

Norsk Vann har til hensikt å avgi en felles høringsuttalelse til alle de 11 høringsdokumentene, der vi fokuserer på VA-sektorens interesser. Vi satser på å avgi en tidlig uttalelse i månedsskiftet november/desember, slik at denne også kan benyttes i medlemmenes arbeid med egne høringsuttalelser. Vi ønsker flest mulige innspill fra våre andelseiere, slik at vår uttalelse kan bli mest mulig representativ for medlemmenes synspunkter. Synspunkter på høringsdokument om vesentlige vannforvaltningsspørsmål for egen vannregion bes sendt til toril.hofshagen@norskvann.no innen 1. oktober.

Utskrift

Web Analytics