Høring: Forsvarlig byggkvalitet

 
logo KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt Byggkvalitetsutvalgets rapport om forsvarlig byggkvalitet på høring med frist for innspill 2. juni. Norsk Vann ber om innspill til vår høringsuttalelse innen 15. mai. I rapporten foreslår utvalget blant annet å avvikle ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven, og å erstatte systemet med Sentral godkjenning for ansvarsrett med lovregulerte yrker på viktige områder.

Flere av forslagene fra Byggkvalitetsutvalget vil kreve endringer i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Det mest omfattende forslaget er å avvikle ansvarsrettssystemet, slik at tiltakshaver alene står ansvarlig overfor byggesaksmyndigheten, dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser. I tillegg ønsker utvalget at systemet med Sentral godkjenning for ansvarsrett erstattes med lovregulerte yrker på viktige områder. Utvalget foreslår også å styrke kontroll og tilsyn på byggeplassene, innføre en byggskadeforsikring for boliger, og at næringens egne ordninger for å sikre kompetanse i byggevirksomheten videreutvikles.

De særlige problemstillingene for etablering av vann- og avløpsanlegg er ikke berørt i rapporten. Norsk Vann ønsker derfor å peke på dette i en høringsuttalelse. 

Du finner rapporten og høringen her.

Norsk Vann ber om at innspill til vår høringsuttalelse sendes til Elin Riise innen 15. mai.

 

Utskrift

Web Analytics