Høring: Ny forskrift om innmåling og dokumentasjon av ledninger

logo KMD
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag med høringsfrist 3. januar 2020.  
 
Hensikten med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven § 2-3 som omhandler opplysninger om infrastruktur i grunnen. Denne er foreløpig ikke satt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser. Det foreslås også at forskriften først trer i kraft minst et halvt år etter at den vedtas for at aktørene skal ha tid til å tilpasse seg de nye kravene. 

Den nye forskriften regulerer først og fremst anleggseiers plikt til å sørge for innmåling og dokumentasjon av egne anlegg, og utlevering av denne informasjonen til de som har et saklig behov for slik informasjon. 

I forskriften som nå er på høring foreslås det utfyllende regler, bl.a om:

  • hva som skal regnes som ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag
  • hvem som skal regnes som anleggseier
  • krav til dokumentasjon av slike anlegg, inkludert krav til innmåling, stedfestingsnøyaktighet og pålitelighet
  • krav til informasjonsinnhold og utvekslingsformater som beskrevet i tilhørende standard for innmåling av ledninger i grunnen utarbeidet av Statens kartverk
  • plikt til å utlevere og tilbakerapportere informasjon og annen behandling av slik informasjon
  • frister for å utlevere og tilbakerapportere informasjonen og for påvisning
  • adgangen til å ta betalt for å utlevere informasjon i kart og for påvisning 

Verd å merke seg er forslaget om at kommunene som ledningseier får ansvaret for å legge inn opplysninger om stikkledningene. Det åpnes også for at denne kostnaden kan legges over på eier av stikkledningene ved å endre på abonnementsvilkårene.  

Det foreslås også at det skal være anledning til å ta betalt for å utlevere informasjon om ledningsanlegg for å dekke inn kostnadene ved utlevering av disse. For påvisning av ledningsanlegg er det derimot forslag om at det ikke er anledning til å ta betalt, med mindre man avtaler andre frister fastsatt i forskriften.

Her finner du Høringsbrev og høringsnotat fra KMD.

Norsk Vann ber om innspill fra våre medlemmer til Arnhild Krogh innen 1.desember dersom det er forhold dere ønsker å spille inn til vårt høringssvar.

 

 

Utskrift

Web Analytics