Høring: Endringer i plan- og bygningsloven

logo KMD

KMD har foreslått endringer i plan- og bygningsloven med høringsfrist 1. september.

Vann- og avløpsanlegg er ikke spesielt omtalt i høringen, med unntak av at «pluggehjemmelen» i § 31-3 videreføres i § 31-6 i en ny språkdrakt. Samtidig omfatter høringen bestemmelser som brukes for vann- og avløpsanlegg, eksempelvis følgende punkter i høringsforslaget:

  • Kapittel 1 - § 31-3 som brukes til å pålegge huseiere å utbedre stikkledninger for vann (inkludert språklige endringer i pluggehjemmelen).
  • Punkt 3.5 - § 21-6 om kommunens ansvar for at privatrettslige forholdene er ivaretatt i byggesaken (eksempelvis tillatelse til å knytte seg til kommunens hovedledninger og rett til å ha ledninger over andres grunn)
  • Punkt 3.6 - § 31-7 om tilsyn foreslås videreført i forenklet språkdrakt og skilt ut som to separate bestemmelser i kapittel 25

Norsk Vann ber om innspill fra våre medlemmer til Elin Riise innen 31. mai på om det er forhold som dere ønsker vi skal ta opp i denne høringen.

Utskrift

Web Analytics