Høringsmøte: Ny forskrift om selvkost

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk Vann inviterer våre medlemmer til et høringsmøte 26. april for å diskutere Kommunal- og moderniserings-departementets forslag til ny forskrift om selvkost.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forskrift om selvkost på høring, sammen med fire andre forskrifter som omhandler økonomibestemmelsene i kommuneloven. Forslag til forskrift om selvkost (side 15-21 + 48-55)

Vi inviterer til et høringsmøte i KS-bygget i Oslo 26. april klokka 10.00-14.00, hvor Norsk Vann i samarbeid med May Rostad vil gå gjennom utkastet til forskrift. Så langt vi kan se, legger ikke departementet opp til større endringer fra det som følger av dagens retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14). Vi vil imidlertid også invitere til en diskusjon om behovet for andre endringer enn de departementet har foreslått, særlig muligheten for å kunne bygge opp investeringsfond i mellomperioden etter at større anlegg er avskrevet og før det er behov for å investere i nye.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt flere forskrifter om økonomibestemmelser på høring, herunder en ny forskrift om beregning av selvkost, som er hjemlet i kommuneloven § 15-1. Departementet foreslår at forskriftene skal tre i kraft 1. januar 2020 (fra budsjett- og regnskapsåret 2020).

Den nye forskriften inneholder bestemmelser som i stor grad bygger på departementets retningslinjer for beregning av selvkost (publikasjonsnummer H-3/14). Det innebærer blant annet at dagens begrensning av fondsoppbygging (håndtering av overskudd og underskudd) til fem år, foreslås videreført i forskriftens § 10. Reglene for oppbygging av fond henger nøye sammen med avskrivningstidene som nylig ble foreslått regulert i en ny forskrift om budsjett og regnskap som har høringsfrist 12. april.

Departementet skriver følgende om oppbygging av fond:

«Femårsregelen må praktiseres under hensyn til at dagens brukere verken skal subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige brukere. Håndtering av overskudd og underskudd må således planlegges, blant annet slik at det ikke bygges opp unødige eller ubegrunnete fond. 

Forskriften åpner imidlertid for at et underskudd kan dekkes inn senere enn fem år. Dette unntaket gjelder bare hvis dette er nødvendig for at dagens brukere ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer, og unntaket skal ivareta at selvkosttjenesten finansieres av brukerne som drar nytte av den. Et eksempel er en kommune som bygger ut vann- og avløpsnettet med overkapasitet for samtidig å kunne ta høyde for fremtidig utbygging av et hytte- eller boligfelt. Tilkoblingen til nettet vil skje etappevis etter hvert som hytte- eller boligfeltene bygges ut. Dersom kapitalkostnadene til ledningsnettet fullt ut må belastes dagens brukere, vil eksisterende brukere også dekke kostnadene ved nye (fremtidige) abonnenters bruk av anlegget. Unntaket åpner derfor for at gebyrene holdes lavere enn beregnet selvkost over flere enn fem år, slik at dette underskuddet kan dekkes inn etter hvert som nye abonnenter kommer til.

Femårsregelen for tilbakeføring av overskudd og dekning av underskudd bygger på at gebyrbetalerne og brukerne av tjenesten i stor grad er de samme over tid, hvor de gebyrbetalerne som bidrar til et overskudd, senere vil dra nytte av tilbakeføringen (og tilsvarende ved underskudd). Dette vil normalt være tilfelle for tjenester som vann, avløp og renovasjon.»

Høringsdokumentene finnes på regjeringen.no. Norsk Vann vi avgi høringsuttalelse og ber om innspill fra våre medlemmer innen 7. juni. Vi vil gjennomføre et arbeidsmøte hvor forskriftsforslaget vil være tema. Dersom du er interessert i å delta på et slikt møte, kan du melde din interesse til Elin Riise eller Ida Stabo-Eeg

Høringsfristen til departementet er 9. august 2019.

Utskrift

Web Analytics