Høring: Ny håndbok V240 Vannhåndtering

logo vegvesen

Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til ny håndbok V240 Vannhåndtering som nå er på høring. 

Håndbok V240 er en veileder og den understøtter kravene i kapittel 4 i håndbok N200 Vegbygging. Veilederen skal være et praktisk hjelpemiddel og skal bidra til å sikre gode og enhetlige løsninger for vannhåndtering for veger. Veiledningen er ment for planleggere, og de som jobber med hydrologi og hydraulikk, og forutsetter kunnskap innenfor disse fagfeltene. Sammen med håndbok N200 danner denne veiledningen et hydrologisk og hydraulisk rammeverk for arbeid med vannhåndtering langs offentlige veger. 

Nytt 25. april: Håndbok V240 ble sendt på høring 21. mars, men da uten kapittel 10 «Bortledning og rensing av forurenset overvann» som ikke var klar på dette tidspunktet. Det er nå lagt ut sammen med de andre høringsdokumentene.

Vi ber om at innspill og synspunkter fra Norsk Vanns medlemmer til høringsforslaget sendes Norsk Vann ved Arnhild Krogh innen 15. mai. 

Her kan høringsdokumentene lastes ned:

Høringsbrev

Høringsutkast V240 Vannhåndtering 

V240 kap 10 Bortledning og rensing av forurenset overvann

Skjema høringsuttalelse V240

 

Utskrift

Web Analytics