Høring: NOU 2018:14 IKT-sikkerhet i alle ledd og NIS-direktivet

logo justis og beredskapsdep
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt følgende to saker på felles høring:

1. Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget (Holte-utvalget) NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd – Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet.

2. Regjeringens utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS-direktivet) i norsk rett.

Departementet sender de to sakene på felles høring fordi det er nær sammenheng mellom dem. Det gjelder særlig Holte-utvalgets anbefaling nr. 1 om en ny IKT-sikkerhetslov, der de i stor grad viser til lovutkastet om NIS-direktivet.

 
Samtidig ønsker departementet at høringsinstansene vurderer utkastet til lov om NIS-direktivet for seg. Man må være forberedt på å skulle oppfylle direktivets minimumsforpliktelser uavhengig av anbefalingene fra Holte-utvalget. Konkret når det gjelder utkast til lov om NIS-direktivet ber departementet høringsinstansene særlig gi innspill på følgende spørsmål:

1. I hvilken grad arbeides det per i dag systematisk med IKT-sikkerhet i din virksomhet? Følges for eksempel visse standarder for sikkerhetsstyring eller internkontroll?

2. Beskriv hvilke positive konsekvenser forslaget til gjennomføring av NIS-direktivet vil få for din virksomhet.

3. Beskriv hvilke negative konsekvenser forslaget til gjennomføring av NIS-direktivet vil få for din virksomhet.

4. Er din virksomhet per i dag underlagt krav til IKT-sikkerhet og varsling? Hvilket regelverk – lover, forskrifter eller annet – er det som stiller slike krav?

5. Bør en slik lov som foreslås i denne høringen vedtas selv om vi ikke er forpliktet til det i henhold til EØS-avtalen?

Norsk Vann vil avgi en høringsuttalelse. Vi ber om eventuelle innspill fra medlemmene til vår høringsuttalelse oversendes Kjetil Furuberg på epost senest 19. mars. Høringsfristen er 22. mars 2019.

Høringen i sin helhet finner du her.

 

Utskrift

Web Analytics