Høring: Sentral godkjenning

logo KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår mindre endringer i reglene for Sentral godkjenning i byggesaksforskriften. Høringsfristen er 15. september. Norsk Vann ber om innspill til vår høringsuttalelse innen 31. august.

De viktigste forslagene er:
  • Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt, og gjeninnføring av definisjon av faglig ledelse
  • Utvidelse av antall utdanningsnivåer – økt anerkjennelse av fagskoleutdanning
  • Vektlegging av relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt (videre)utdanning
  • Mulighet til å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket
  • Utvidet plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning og til å trekke tilbake sentral godkjenning

Du finner høringsdokumentene på regjeringen.no.

Mer prinsipielle problemstillinger, som krav  til formell fagkompetanse i det utførende ledd, skal vurderes av Ekspertutvalget, slik det også går frem av mandatet til utvalget.

Departementet har allerede gjennomført flere tiltak knyttet til den sentrale godkjenningsordningen:

  • Overgangsordningen for Sentral godkjenning er forlenget med ytterligere to år, til 1. juli 2020.
  • Regjeringen har oppnevnt et Ekspertutvalg som skal evaluere dagens system med Sentral godkjenning og det planlagte Seriøsitetsregisteret, og vurdere om det er behov for helt andre alternativer.
  • Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren har sendt et felles brev til kommunene med oppfordring om å stanse ulovlig praksis ved gravetillatelser og offentlige anskaffelser. 

 

Utskrift

Web Analytics