Høring: Stedfesting av ledninger i grunnen

horing stedfesting av ledninger

Statens kartverk har sendt på høring ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag – med tilhørende produktspesifikasjoner med høringsfrist 1. juli.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga høsten 2015 Kartverket i oppdrag å utarbeide forslag til felles nasjonale minimumskrav til stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag. Resultatet av dette arbeidet i form av en geografisk standard med tilhørende produktspesifikasjoner legges nå ut på høring.

Standarden omfatter nasjonale minimumskrav til stedfesting av nye ledninger og andre anlegg som etableres i grunnen, sjø og vassdrag samt eksisterende infrastruktur som flyttes, påvises eller avdekkes (ukjente ledninger).

I forbindelse med høringen ønsker Kartverket spesielt tilbakemelding på følgende problemstillinger: 

Standarden: 

  • Det stilles ulike nøyaktighetskrav til stedfestingen, avhengig av hvor anlegget ligger. For dette formålet er det definert 4 områdetyper. Det ønskes innspill på områdeinndelingen og de ulike krav til nøyaktighet mv. for hver områdetype. (jf. bl.a. pkt 6.3 og 7.1 i Standarden) 
  • Kravene til stedfesting av stikkledninger som er tilknyttet felles ledningsnett foreslås å gjelde helt frem til husveggen, men med noe svakere nøyaktighetskrav. (jf. pkt 7.6.2 i Standarden)  
  • Det foreslås at påviste ledninger som tidligere ikke er stedfestet skal stedfestes i forbindelse med påvisningen. Det er ønskelig med innspill til kvalitetskoding og stedfestingsmetodikk. (jf. pkt 8 i Standarden) 

Produktspesifikasjonene: 

  • I SOSI standarden, Ledningsnett 4.6, er meter angitt som enhet for bredde, høyde og diameter, noe som er videreført i produktspesifikasjonene. Er meter en hensiktsmessig enhet, eller bør andre enheter benyttes? 
  • Det legges opp til at datautveksling i henhold til produktspesifikasjonene kun skal skje på GML-format med referanse til utarbeidede applikasjonsskjemaer. Dersom det i tillegg ønskes en SOSI realisering (muligheten for å utveksle dataene i form av en SOSI-fil) bes det om tilbakemelding på dette, helst med en kort begrunnelse for behovet. 

Høringsbrevet kan leses her.

Alle høringsdokumentene kan lastes ned her.

Norsk Vann ber om innspill til vår høringsuttalelse til Arnhild Krogh innen 15. juni.

 

Utskrift

Web Analytics