Høring: Ny strategiplan for Norsk Vann

 Logo Norsk Vann
 
Styret i Norsk Vann ber om innspill fra andelseierne til forslag til strategiplan for Norsk Vann 2019-2022. Frist for innspill er 21. mai.

Strategiplanen for Norsk Vann er styrende for organisasjonens virksomhet og prioriteringer. Gjeldende strategiplan gjelder ut 2018 og kan lastes ned her. 

I henhold til årsmøtevedtak i 2017, er styret i Norsk Vann i ferd med å utarbeide et forslag til ny strategiplan for 2019-2022, som skal behandles av årsmøtet 4. september 2018 i Tromsø. 

Styret nedsatte høsten 2017 en egen arbeidsgruppe til formålet, som består av:

  • Morten Finborud, Hias IKS fra Norsk Vanns styre (leder)
  • Hilde Sandstedt, Rana kommune fra Norsk Vanns styre (nestleder)
  • Markus Rawcliffe, NRV IKS / NRA IKS fra vannkomiteen
  • Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune fra avløpskomiteen
  • Veronika Wæraas, GIVAS IKS fra samfunnskomiteen
  • May Rostad i Kinei AS på vegne av tilknyttede organisasjoner
  • Arnhild Krogh på vegne av de ansatte i Norsk Vann
  • Toril Hofshagen i Norsk Vann (arbeidsgruppens sekretær) 
  • (Tor Norbye fra Interforum Partners as er ekstern prosessveileder for arbeidsgruppen)

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid lagt stor vekt på resultatene av en medlemsundersøkelse som ble gjennomført i desember. Videre har arbeidsgruppen avholdt en egen workshop, for å få innspill fra representanter for myndigheter, samarbeidsorganisasjoner, rådgivere, leverandørbransjen og undervisningsinstitusjoner. I tillegg har forslaget til strategiplan vært tema på nettverkssamlinger for medlemmene i perioden januar-april 2018. 

Styret behandlet i sitt møte 17. april arbeidsgruppens forslag til strategiplan for 2019-2022 og besluttet å sende forslaget ut på høring, med frist for innspill 21. mai. De som inviteres til å komme med innspill, er Norsk Vanns andelseiere, herunder også komiteer og arbeidsgrupper i Norsk Vann. Innspillene sendes Toril Hofshagen.

Forslaget til strategiplan kan lastes ned her. 

Dokumentet er foreløpig en ren tekstfil, men det vil bli utviklet et grafisk design for strategiplanen før den skal sluttbehandles av årsmøtet.

 

Utskrift

Web Analytics