Høring: Like konkurransevilkår

narings og fiskeridep
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring rapporten fra arbeidsgruppen som har behandlet spørsmålet om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. 

Et flertall i arbeidsgruppen foreslår at det innføres et generelt prinsipp om at når en offentlig aktør driver kommersiell aktivitet i konkurranse med andre skal dette gjøres på markedsmessige vilkår. Det var ikke flertall for en helt generell utskillingsplikt for all EØS-rettslig økonomisk aktivitet. 

Arbeidsgruppens flertall mener at skattefritaket er offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, mens konkursimmunitet ikke er støtte så lenge markedsaktørprinsippet etterleves. 

Flertallet mener det er nødvendig med et regnskapsmessig skille, uavhengig av hvordan virksomheten er organisert. De viser mulige løsninger basert både på utskilling og ikke-utskilling, og synliggjør ulike alternativer for å avgrense slike ordninger. Gruppen anser at en omsetningsterskel er det mest hensiktsmessige. 

Arbeidsgruppen anser at en løsning basert på separate regnskaper og skatteplikt vil være tilstrekkelig til å avhjelpe støtteproblematikken knyttet til skattefritak, forutsatt at dette representerer støtte. Dersom det velges en løsning basert på separate regnskaper og skatteplikt, utelukker dette likevel ikke at utskilling velges der det er hensiktsmessig, for eksempel der utskilling fremstår som enklere, er et bedre alternativ for virksomheten, eller er ønskelig av andre årsaker.

Et flertall i arbeidsgruppen går inn for at det innføres en plikt til regnskapsmessig skille og at Konkurransetilsynet får ansvar for å sikre etterlevelse av markedsaktørprinsippet. 

Representantene fra KS og LO utgjør mindretallet i flere sammenhenger.

Norsk Vann ber om innspill fra sine medlemmer til Thomas Langeland Jørgensen innen 6. april. 

Du finner høringsnotatet på regjeringen.no.

 

Utskrift

Web Analytics