Høring: Foreslår innføring av overtredelsesgebyr

Penger

Miljødirektoratet har sendt på høring et forslag om hjemmel til å innføre overtredelsesgebyr for overtredelser av bestemmelser i og i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven.

Den foreslåtte forskriftshjemmelen er avgrenset til å gjelde nærmere bestemte typer overtredelser, som for eksempel brudd på vilkår i tillatelse. I høringsnotatet fra Miljødirektoratet heter det blant annet om brudd på vilkår i tillatelse: Virksomhet som kan medføre fare for forurensning er forbudt etter forurensningsloven § 7 med mindre den har en tillatelse etter § 11. I en tillatelse etter § 11 vil virksomheten være regulert med tanke på å begrense de miljømessige ulempene ved virksomheten. Det kan bl.a. være bestemmelser om sikkerhetstiltak, kompetansekrav for ansatte i virksomheten, renseteknologi, utslippsgrenser, måleprogrammer for utslipp og overvåking av miljøtilstanden i resipient. Det er viktig at virksomhetene av eget initiativ etterlever vilkårene i tillatelsene, siden forurensningsmyndighetenes kapasitet til å føre tilsyn er begrenset. Det er derfor behov for sanksjoner med god preventiv effekt. Muligheten for å få pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt gir normalt liten preventiv effekt, se nærmere punkt 2.5.2. Muligheten for å bli ilagt et overtredelsesgebyr ved brudd på vilkår i tillatelsen kan derimot gi den nødvendige preventive effekten. Det bør på denne bakgrunn åpnes for å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på vilkår i tillatelse etter forurensningsloven.

I tillegg foreslås det å heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven. Den alminnelige strafferammen i forurensningsloven og produktkontrolloven er i dag fengsel i 3 måneder, og denne foreslås hevet til 1 år. Strafferammen ved skjerpende omstendigheter etter forurensningsloven § 78 andre ledd første alternativ foreslås hevet fra 2 til 3 år. Det foreslås innført en 3 års strafferamme ved skjerpende omstendigheter i produktkontrolloven.
 
Høringsfristen til departementet er 8. mars 2018. Norsk Vanns avløpskomité vil behandle denne saken i sitt møte i februar 2018, og vi ber om innspill til Norsk Vann senest onsdag 31 januar 2018. 
 
Les mer om høringen på Miljødirektoratets sider her
 
 

Utskrift

Web Analytics