Høring: Endringer i vannforskriften

horing .vannforskriften
 
KLD foreslår å flytte ansvaret for vannregionmyndigheten fra fylkeskommunen til fylkesmannen. 
 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring et forslag til endring i vannforskriften som innebærer at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven. Dette betyr at de fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter, ikke lenger skal ha en formell rolle i arbeidet.

Det foreslås også at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det forberedende regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte direktorater utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet. 

Videre foreslås det at en hjemmel for forskriften tas inn i naturmangfoldloven, og at naturmangfoldloven dermed erstatter plan- og bygningsloven som en av de tre hjemmelslovene for vannforskriften.

Norsk Vann ber om innspill fra andelseierne til denne forskriftsendringen innen 30. november 2017, men gjerne tidligere. Innspill sendes til Arne Haarr. 

Norsk Vann til hensikt å avgi en tidlig uttalelse i god tid før årsskiftet, slik at denne også kan benyttes i medlemmenes arbeid med egne høringsuttalelser. 

Høringsnotatet med forslag til endringer kan leses her.

Utskrift

Web Analytics