Høring: Endringer i lednings-forskriften

Kabelbildex

"Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veigrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften" er nå sendt på høring. Høringsfristen er satt til 6. september 2017.

Høringsnotatet er sendt på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Olje- og energidepartementet (OED) og Samferdselsdepartementet (SD). I høringsnotatet framgår det at det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra KMD, OED, SD, HOD. Arbeidsgruppens mandat har vært å vurdere behovet for økt samspill mellom myndigheter, bransjene og aktørene for å utnytte arealene i veggrunnen på best mulig måte. Målet med utredningen har vært å effektivisere planleggingen og utførelsen av gravearbeidene og gjøre det enklere og mer attraktivt å benytte felles framføringsveier samt redusere kostnader og konflikter. 

Arbeidsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid og har lagt fram et høringsnotat hvor de foreslår endringer i dagens regelverk.

Noen av de viktigste endringen som foreslås er: 

  • Rett til framføring av ledningsanlegg i vei
  • Kostnadsdekning ved veimyndighetens saksbehandling og kontroll av søknader om ledningsarbeider
  • Prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av veien etter et redningsarbeid
  • Garantistillelse for istandsetting
  • Presiseringer og visse innskrenkninger i forbindelse med krav fra veimyndigheten om flytting av ledninger
  • Bestemmelser om krav til gravedybder

Høringsnotatet og høringsbrevet kan leses her.

Norsk Vann ønsker innspill fra våre medlemmer til vårt høringssvar senest 20. august 2017 til Arnhild Krogh.

 

Utskrift

Web Analytics