Høring: Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen

 image18 3585

I henhold til strategiplan for Norsk Vann 2015-18 er det utarbeidet forslag til en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen. Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill til denne innen 31. mars. 

Utgangspunktet for bærekraftstrategien er et ønske om at en hel bransje, bestående av mange små, mellomstore og store virksomheter, skal gå sammen for å skape en mer bærekraftig utvikling av vann- og avløpstjenestene. Bærekraftbegrepet oppleves av mange som diffust og krevende. For å oppnå en forståelse av hva bærekraftsatsingen i vannbransjen innebærer og kunne evaluere hvordan vi lykkes i arbeidet, må det etableres mål og indikatorer som oppleves som relevante så vel på nasjonalt nivå som for den enkelte virksomhet i vannbransjen. Målene og indikatorene må utvikles i årene fremover i takt med at ny kunnskap og endrede rammebetingelser kan påvirke så vel perspektiv som ambisjonsnivå. 

Den nasjonale bærekraftstrategien for vannbransjen inneholder et overordnet mål samt flere delmål, som er blitt til gjennom en omfattende prosess i bransjen. De nasjonale målene skal tjene som inspirasjon for den enkelte virksomhet, som selv bør fastsette sine konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og forutsetninger.  

Forslaget som nå foreligger er resultatet av et prosjekt med egen styringsgruppe samt en grundig prosess som har involvert ulike medlemsgrupper, fagkomitéene samt styret i Norsk Vann. Fram til årsmøtet i september 2017 skal måldokumentet gjennom en ny runde i de ulike medlemsfora, for innspill og finjustering. 

Forslag til bærekraftstrategi med mål og delmål kan lastes ned her. 

I tillegg til medlemsinvolveringen gjennom de faste medlemsfora inviteres alle medlemmene i Norsk Vann til å komme med konkrete og begrunnede innspill til mål og delmål. Dette kan gjøres ved å sende epost til postmottak@norskvann.no. Fristen for dette er fredag 31. mars.

 

Utskrift

Web Analytics