Høring: NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet

NOU2016 19
 
NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet er lagt ut på høring med høringsfrist 20. januar 2017. Norsk Vann ønsker innspill fra sine medlemmer innen 10. januar. 
 
I NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet (ny sikkerhetslov) som Forsvarsdepartementet har lagt ut med høringsfrist 20. januar 2017, berøres vannforsyning og avløp i lovforslagets kapittel 7 om Objekt- og infrastruktursikkerhet. Etter mandatet skulle utvalget blant annet særskilt vurdere:
 
Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner
Det er et behov for å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Utvalget bes om å vurdere hvorvidt en overordnet lovregulering på området kan bidra til bedre forebyggende sikkerhet. Utvalget skal foreta en gjennomgang av relevante sektorregelverk som regulerer beskyttelse av objekter og infrastruktur. Det skal vurderes hvorvidt sektorregelverket er tilstrekkelig for god sikring på det aktuelle området, eventuelt om enkelte forhold bør reguleres i lovgrunnlaget / lovgrunnlagene om forebyggende nasjonal sikkerhet. Utvalgte samfunns- og risikoområder, der tilsiktede uønskede hendelser vil ha store konsekvenser på tvers av fag- og ansvarsområder kan være helse, vann, mat, energi, finansielle tjenester og kommunikasjon.
 
På Regjeringen.no er høringen omtalt på følgende måte:
Regjeringen oppnevnte i mars 2015 et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalget fremla sin anbefaling til et helhetlig system for forebyggende sikkerhet mot tilsiktede uønskede hendelser 12. oktober.
− Utvalget har levert en enstemmig rapport innenfor den fastsatte tidsrammen. Jeg er trygg på at rapporten vil danne et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid med et oppdatert og moderne regelverk for forebyggende nasjonal sikkerhet. Det er viktig for meg at vi nå sender rapporten på høring, og får en bred tilbakemelding på utredningen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
 
Høringsdokumenter er tilgjengelig på regjeringen.no.
 
Vi ønsker innspill fra våre medlemmer til Norsk Vann sitt høringssvar senest 10. januar 2017 til Kjetil Furuberg. Påpekning av uoverensstemmelser mellom regelverk og uklarheter knyttet til ansvar innen sikkerhet i vannbransjen, vil være nyttig. 
 

Utskrift

Web Analytics