Høring: NOU 2016:4 Ny kommunelov

NOU 2016 4 ny kommunelov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt NOU 2016:4 Ny kommunelov på høring. Høringsfristen til departementet er 6. oktober.

Norsk Vanns sekretariat vil i samråd med samfunnskomiteen og andre interesserte utarbeide høringsforslag til utredningen. Vi ber om innspill til vår høringsuttalelse innen 26. august 2016. Arbeidet med høringsuttalelsen vil bli behandlet i samfunnskomiteen i deres møter 3. mai og 5. september.

Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov, skriver departementet i sitt høringsbrev. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har lagt vekt på å gjøre loven enkel og tilgjengelig. Det vises til utredningens side 23 - 33 for et sammendrag av utvalgets vurderinger.

Norsk Vann ønsker i utgangspunktet innspill på følgende tema/kapitler som er relevante for vannbransjen:

  • Kapittel 3 Formål; Utvalget foreslår bærekraftige kommuner som del av lovens formålsparagraf
  • Kapittel 11 Kommunale foretak
  • Kapittel 18 Interkommunalt samarbeid
  • Kapittel 21 Selvkost; Utvalget foreslår at selvkost skal inn som eget kapittel i ny lov
  • Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern virksomhet
  • Merknader til lovforslaget og selve lovforslaget

Høringsfristen er 6. oktober. Norsk Vann ber sine andelseiere om å sende inn eventuelle synspunkter innen 26. august. Saksbehandler i sekretariatet er avdelingsleder samfunnskontakt, Thomas Langeland Jørgensen. Send innspill til thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no 

Høringsdokumentene finner du her:

Ny kommunelov (NOU 2016:4)

Kommunelovutvalget og tilhørende dokumenter

Utskrift

Web Analytics