KS med viktig vedtak om vann og avløp

Hovedstyret i KS behandlet på sitt møte før jul en sak om status for vann og avløp i kommunesektoren, og vedtaket innebærer viktige ambisjoner på vann- og avløpsområdet. KS og Norsk Vann vil samarbeide om oppfølging av vedtaket.

KS og Norsk Vann har et avtalt og godt samarbeid på vann- og avløpsområdet, til beste for felles medlemmer. I møte i hovedstyret i KS før jul ble det fattet et vedtak som Norsk Vann ser som en viktig milepæl i samarbeidet.

Vedtaket og saksfremlegget i "Sak 14/88 Status for vann og avløp i kommunesektoren" kan lastes ned fra KS sine hjemmesider. Vedtaket gjengis nedenfor i sin helhet.

Norsk Vann og KS har avtalt å samarbeide for å følge opp hovedstyrets vedtak på egnet måte. Oppfølgingen vil være tema i samarbeidsmøte mellom KS og Norsk Vann 30. januar.

 

Vedtak i sak 14/88 Status for vann og avløp i kommunesektoren:

"KS slår fast at det er stort behov for økt kunnskap og innsats for å håndtere effektene på vann og avløp av et klima i endring.

 

Som en følge av dette mener KS at staten bør:

  1. Få fortgang i digitalisering av kartverk til bruk i overvannshåndtering i byer og tettsteder
  2. Forsterke og videreutvikle statlige incentivordninger for energieffektivisering og -produksjon i tilknytning til VA-infrastruktur
  3. Sikre bedre og mer avklarte rammebetingelser for sikkerhets- og beredskapsarbeidet på drikkevannsområdet
  4. Vurdere mva-fritak for infrastrukturinvesteringer innen VA-området

 

KS vil:

  1. Gå i dialog med staten om hvordan utdanningstilbudet innenfor VA-området kan målrettes for å sikre bedre rekruttering
  2. Søke samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere om å markedsføre VA-bransjen som en spennende bransje å satse på for unge som skal velge utdanning

 

KS oppfordrer medlemmene til:

  1. Å etablere og utvide ordninger som kan sikre en sterkere rekruttering til VA-sektoren
  2. Å gjennomgå planarbeidet på vann- og avløpsområdet for å sikre en fornyelsestakt på vann- og avløpsledninger som er i tråd med anbefalingene fra Norsk Vann
  3. Å delta i den årlige tilstandsvurderingen for de kommunale VA-tjenestene"

Utskrift

Web Analytics