Utfordrer Klima- og miljødepartementet til å opprette Fosforplattform

Norsk Vann og Avfall Norge, sammen med  forskningsnettverkene VAnnforsk og  Avfallsforsk utfordrer KLD til å opprette en  norsk Fosforplattform, etter mønster fra  flere  EU-land.

Fosfor er en livsnødvendig ressurs, essensiell for alt levende liv, planter, dyr og mennesker. Etter bruk skilles fosfor ut, og ender i avfall og avløpsvann. For mye fosfor i jord og vann fører til uønsket algevekst og fiskedød (eutrofiering). Avfalls- og avløpsbehandling har bl.a. som mål å fjerne fosfor for å unngå eutrofiering av vassdrag.

Det er flere utfordringer knyttet til utnyttelse og forvaltning av ressursen fosfor i Norge. Oppfyllelse av Vannforskfriftens mål om god tilstand i vassdragene vil kreve tiltak i mange sektorer, og i mange vannområder må tilførselen av fosfor begrenses. Den pågående revisjon av forskrift om gjødselvarer m.v. har synliggjort behovet for en mer samordnet innsats for å utnytte ressursene i avfall og avløpsslam på en bedre måte.

I Nederland, som har et betydelig overskudd av fosfor, etablerte regjeringen allerede i 2011 en Nutrient Platform, herunder en verdikjede for fosfor. I mars 2013 ble det opprettet en felles europeisk fosforplattform – European Sustainable Phosphorus Platform. Også Tyskland har senere etablert en fosforplattform.

Målet med plattformen er å:

· samle offentlige og private aktører fra industri og kunnskapsinstitusjoner og myndigheter

· samle kunnskap og erfaring for mer effektiv utnyttelse av fosfor, inkludert gjenbruk og resirkulering av fosfor fra avfall og avløpsslam

· fasilitere diskusjon og erfaringsutveksling mellom myndigheter og aktørene i verdikjeden

· identifisere behov for og foreslå regelverksendringer

· utvikle, dele og koordinere forskningsprosjekter og konsepter for å optimalisere resirkulering

· øke tilgjengelighet av data om fosforbruk og -tap i verdikjeden

· identifisere sektorer og teknologier for å bedre kommunikasjon og utveksling av kunnskap mellom forskning, industri og myndigheter

· øke offentlighetens bevissthet om utfordringene med fosfor, for å sikre en mer effektiv utnyttelse av en vital og begrenset ressurs

Det er langt igjen til Regjeringens mål om produksjon av biogass fra 30% av husdyrgjødsel er oppnådd, og en av utfordringene er vilkår og marked for distribusjon og omsetning av biorest. En mer kunnskapsbasert tilnærming til fosfor som ressurs er nødvendig, noe som krever mer forskning og utvikling.

Det er mange viktige tema som bør kanaliseres og adresseres i en ny norsk fosforplattform. Klima- og miljødepartementet utfordres til å stå som initiativtaker til denne, gjerne sammen med andre sektormyndigheter.  

Les hele brevet her.

 
 
 

Utskrift

Web Analytics