Innspill om VA-anlegg og kvikkleire

Norsk Vann har tatt opp med NVE behovet for forbedringer av retningslinjer om flom og skredfare i arealplaner, slik at VA-anlegg i kvikkleireområder blir riktigere klassifisert i forhold til sikkerhetsrisiko.

Norsk Vann har av medlemmer blitt gjort oppmerksom på behovet for endringer i NVEs retningslinjer 2/2011 "Flaum- og skredfare i arealplanar", herunder vedlegg 1 om «Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper».

Norsk Vanns forslag til mer presis tekst i retningslinjene fremgår av Norsk Vanns brev til NVE datert 8. juli 2013.

Utskrift

Web Analytics