Norsk Vann ber Statens Strålevern sørge for risikovurdering

Med bakgrunn i pågående lokale høringssaker om utslipp av radioaktiv forurensning til avløpsnettet ber Norsk Vann Statens Strålevern påse at det foreligger realistiske risikovurderinger til grunn ved søknader om påslipp

Alle institusjoner som håndterer radioaktive isotoper er pålagt å søke om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til Forurensningsloven og Strålevernloven, med tilhørende forskrifter. Det er Statens Strålevern som er delegert myndighet, og som behandler utslippssakene. Kommuner der slike institusjoner er lokalisert får søknaden til uttalelse.

I et brev til Statens Strålevern har Norsk Vann oppsummert det som kom fram under et møte hos Strålevernet tidligere i vinter.

Bare de færreste kommuner har saksbehandlere på forurensingsområdet med særlig kunnskap og kompetanse om radioaktivitet og radioaktiv stråling – et tema som lett kan vekke frykt og bekymring. For å forebygge og unngå dette er det derfor viktig med grundig og lett forståelig informasjon, også for å sikre god saksbehandling. Det var i møtet enighet om behovet for bedre tilrettelagt informasjon, til hjelp for kommunene i sin saksbehandling, og at Statens Strålevern skal utarbeide en informasjonsbrosjyre til dette formålet.

Ved behandling av søknader om tillatelse til radioaktiv forurensning må kommunen påse at tilstrekkelig hensyn er tatt for å beskytte avløpsanlegget og personellet som arbeider med eller i tilknytning til dette.

Norsk Vann ber derfor Statens Strålevern på se at det foreligger en realistisk risikovurdering, utført av kompetent personell, basert på opplysninger om aktuelle strålekilder og utslippsmengder og -mønster. En slik risikovurdering må gjøres også for selve påslippspunktet for avløpsvann fra virksomheten til offentlig avløpsnett, inkludert nærmeste kum. Denne vil da utgjøre en viktig del av grunnlaget for kommunens uttalelse.

Norsk Vanns brev til Statens Strålevern kan leses her.

Utskrift

Web Analytics