Norsk Vann ber Klif avklare forhold i rapport om miljøgifter

Norsk Vann ber i et brev til Klif om svar på flere forhold ved rapporten «Noen miljøskadelige stoffer i avløpsslam – forekomst og miljørisiko». Rapporten gjengir tilgjengelige data for innhold av miljøskadelige stoffer i norsk avløpsslam, og på basis av disse har Klif gjort en miljørisikovurdering for jordøkosystemet

 

Metodikken som Klif har brukt avviker på flere områder fra den som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) brukte i sin rapport fra 2009: «Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel». Norsk Vann ber Klif forklare årsaken til denne forskjellen, og om å angi hvilken status Klifs rapport er ment å ha, sammenlignet med VKM-rapporten.

Til forskjell fra VKM-rapporten vurderer Klif-rapporten ikke eventuelle helseaspekter, ei heller agronomiske forhold, biotilgjengelighet, nedbryting eller akkumulering av stoffer i jord. Rapporten har dermed begrenset verdi som grunnlag for helhetlige vurderinger av risiko ved dagens praksis med bruk av avløpsslam.

Norsk Vann ber samtidig Klif redegjøre for hvordan man vurderer de funn som e gjort i rapporten, og hvilke konsekvenser disse eventuelt bør få for regelverket på de myndighetsområder der Klif har ansvar.

Norsk Vanns brev til Klif kan leses her.

Utskrift

Web Analytics