Fellesbrev om anskaffelsesregelverket sendt fire lands ministre

Norsk Vann har i samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige, Finland og Danmark sendt et fellesbrev til de nordiske statsrådene med ansvar for regelverket for offentlige anskaffelser.

Norsk Vann har sendt fellesbrevet til statsråd Rigmor Aasrud, som ansvarlig minister i Norge. Organisasjonenes felles budskap er at offentlig avløpsvirksomhet, enten som del av kommunen eller som interkommunalt selskap, ikke hører hjemme i klassisk sektor, men bør være underlagt regelverket for forsyningsvirksomheter i likhet med vannforsyningsvirksomhetene.

EU bør i sitt arbeid med nye anskaffelsesdirektiver sørge for at regelverket blir hensiktsmessig og rettferdig for avløpsvirksomhetene, både for de som er er organisert felles med vannforsyning og de som er organisert adskilt fra vannforsyningsvirksomheten. Det nye "Utility Directive" bør fastslå uten tvil at offentlig avløpsvirksomhet er dekket av dette direktivet.

Norsk Vann ber norske myndigheter vurdere å fremme denne holdningen i sin dialog med EU-systemet om det nye anskaffelsesregelverket som er under utvikling.

Fellesbrevet fra de fire organisasjonene kan leses her.

I Norsk Vanns mail 10. desember med oversendelse av brevet til statsråd Rigmor Aasrud, peker Norsk Vann i tillegg på at de nordiske land har noe ulik gjennomføring av EUs anskaffelsesdirektiver i nasjonal rett for vann- og avløpsområdet. Når det gjelder de særnorske reglene om at kommunale vann- og avløpsvirksomheter er underlagt anskaffelsesforskriften, jf. forsyningsforskriften § 1-2 (2), er dette et tema Norsk Vann ønsker nærmere dialog om. Norsk Vann vil ta kontakt med det varslede offentlige utvalget som skal gjennomgå det særnorske regelverket om offentlige anskaffelser, jf. departementets pressemelding 11.10.2012, og gi uttrykk for vann- og avløpssektorens erfaringer med de særnorske strenge reglene og synspunkter på hvordan dette mest hensiktsmessig bør reguleres for fremtiden.

Utskrift

Web Analytics