4 organisasjoner ønsker sektorlov

I et fellesbrev til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell oppfordrer Norsk Vann, KS, FNO og Huseiernes Landsforbund til et snarlig sektorlovarbeid for bl.a. å avklare ansvarsforhold for vannskader.

Norsk Vann har i samarbeid med KS, Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) og Huseiernes Landsforbund sendt brev til miljøvernminister Solhjell og oppfordret til et snarlig sektorlovarbeid på vann- og avløpsområdet. Det er bedt om et møte med statsråden for nærmere drøftinger. Brevet kan leses i sin helhet her.

Bakteppet er bl.a. følgende:

Ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med ikrafttredelse 1. juli 2012, sikrer det kommunale eierskapet til vann- og avløpsanleggene og viderefører gebyrbestemmelsene fra lov om kommunale vass- og kloakkavgifter fra 1974. Samtidig forsterker den nye loven behovet for en lovmessig avklaring av sentrale spørsmål som gjelder forholdet mellom kommunene som tjenestetilbydere og innbyggerne som kunder av vann- og avløpstjenester.

I dag må tvister i dette kundeforholdet avgjøres av domstolene, noe som gir liten forutsigbarhet for partene og er ressurskrevende for domstolene. Lovgiver bør ta stilling til rammebetingelsene for et så viktig kommunalt tjenesteområde, der antall tvistesaker mellom kommune og innbyggerne har en økende tendens, særlig som følge av klimaendringene og vannskader.

Det er også behov for å få gjennomført en mer gjennomgripende modernisering av gebyrbestemmelsene enn de enkle justeringer i begrepsbruk som ble gjort ved vedtakelse av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Det er bl.a. viktig å tilpasse gebyrregelverket til de klimautfordringer vann- og avløpssektoren står overfor og få avklart hvordan tiltak for å hindre vannskader (overvannstiltak) skal finansieres.

Se også egen pressemelding om saken.

Utskrift

Web Analytics