Tolkninger av eierskapsloven

Norsk Vann har i møte med Miljøverndepartementet 7. juni drøftet behovet for tolkninger av ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som trer i kraft 1. juli. I et brev til departementet 29. juni oppsummerer Norsk Vann innspillene i møtet.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg trer i kraft 1. juli 2012. Den nye loven regulerer eierskapet til vann- og avløpsanleggene og viderefører gebyrbestemmelsene fra den gamle lov om kommunale vass- og kloakkavgifter fra 1974.

I Stortingets høring av lovforslaget 27. oktober 2011 tok Norsk Vann opp uklarheter i merknader til lovforslaget. Uklarhetene ble dessverre ikke nærmere avklart gjennom Stortingets behandling av loven. Norsk Vann ba Miljøverndepartementet i brev av 26. mars om å komme frem til en avklart holdning til uklarhetene og ba om et møte i sakens anledning.

Møtet ble avholdt 7. juni, og Norsk Vann fikk i møtet anledning til å ta opp også andre behov for lovtolkninger enn de som fremgikk av Norsk Vanns brev av 26. mars. Norsk Vann har i brev av 29. juni 2012 oppsummert de temaer som var oppe i møtet den 7. juni:

  • Presisering av merknader til § 1 vedr. definisjon av vannanlegg
  • Presisering av merknader til § 1 vedr. kommunal eierandel i andelslag
  • Problemstillinger vedr.  trykkavløpssystemer
  • Tidsbegrensede samarbeidsavtaler mellom kommuner og private aktører
  • Behov for et sektorlovutvalg

 

 

Utskrift

Web Analytics